img_blank
bryggen i bergen

Orientering om priser

Våre honorarer baserer seg på timepriser. Den timepris vi beregner oss varierer fra kr. 1.200,- til kr. 1.600,- med tillegg av 25% merverdiavgift. I noen saker vil det kunne avtales lavere timepris. Avtale om slike timepriser vil vurderes ut fra sakens art, og særlig om den aktuelle sak etter vår oppfatning fortjener offentlig rettshjelpsdekning, men faller utenfor reglene for dette. Når det er praktisk mulig vil også fast pris på et oppdrag, eller deler av et oppdrag kunne vurderes.

Gebyrer på offentlige tjenester

Ovennevnte timepris dekker ikke eventuelle gebyrer på offentlige tjenester e.l., som nødvendig påløper i forbindelse med gjennomføring av advokatoppdraget. Nærmere opplysning om prising av offentlige tjenester vil bli gitt i den utstrekning slike kostander vil påløpe, eller på forespørsel.

Orientering om fri rettshjelp og rettshjelpsforsikring

Innenfor mange rettsområder vil man på visse vilkår, og avhengig av formue og inntekt, kunne ha krav på fritt rettsråd og/eller fri sakførsel. Flere alminnelige forsikringsordninger, f.eks. innboforsikring og villaforsikring, inneholder vilkår om dekning av utgifter til juridisk bistand innenfor visse rettsområder når det er oppstått en tvist. I samråd med klient vil det snarest mulig søkes avklart om klienten kan ha krav på rettshjelpsdekning via ulike forsikringsordninger, eller eventuelt krav på fri rettshjelp.